Career-2015

  • Đại Đông 60. Đổi mới xuất sắc

   Dòng chảy của cỗ máy thời gian Đại Đông đã qua và trong tương lai.

   Hoạt động về nhận thức chung của toàn thể nhân viên năm 2015

  • Phần hồi tưởng lại thời gian

   Đối với hoạt động nhận thức chung toàn bộ nhân viên trước đây đã tiến hành qua 10 vấn đề yêu cầu và ghi chép hoạt động, cùng với cỗ máy thời gian tiến hành quay đầu nhìn lại.

  • Phần lịch sử quang vinh

   Qua lịch sử 60 năm nghiên cứu và phát triển, phân thành 5 loại nhận thức lớn là nhân văn, địa lý, sự kiện, sản xuất, bên lề, thông qua trò chơi giúp cho các đồng nghiệp hiểu nhau rõ hơn.

  • Phần vua Đại Đông

   Nhựa Đại Đông nêu cao ý niệm kinh doanh "Thay đổi theo yêu cầu đổi mới, nhân viên tham gia, kinh doanh bền vững", không ngừng đột phát và đâm chồi, chú trọng khí phách tinh thần đồng đội hơn nữa, tự giác trách nhiệm, làm đúng việc, sức sáng tạo, đã tốt còn phải tốt hơn nữa.

  • Phần nhận thức chung cảm ơn: Cảm ơn và kế thừa

   Tập thể là mọi người có chung sở hữu, chúng ta phải cùng nhau sắp xếp những tài sản sở hữu đã có trước đây, phát triển triển vọng tương lai, hành động then chốt quan trọng nhất, chính là cảm ơn và kế thừa.

  Liên hệ