Career-2016

  • Năng lực hành động. Ý nghĩ đổi mới

   Bạn, là lý do của thời đại trăm hoa đua nở

   Hoạt động về nhận thức chung của toàn thể nhân viên năm 2016

   Tất cả là tự nhiên như vậy, 61 năm trước chúng ta gieo xuống hạt giống cảm tạ, một lòng hướng vào trong, khẩn cầu cho sự chúc phúc này được nhận, mong cho tôi và bạn được bình yên vui vẻ dưới bóng cây cổ thụ này.

   Chúng ta vì biết ơn lúc đó mà bắt đầu, trải qua sáu thập kỷ chuyền truyền đi tấm lòng lúc ban đầu, được thể hiện niềm vui trên gương mặt. Năm 2016 cũng là năm đầu tiên khởi hành sau 60 năm, mong đợi thái độ muốn chia sẻ của chúng ta, duy trì biết ơn, tấm lòng đầu tiên, truyền đi sự chúc phúc lâu dài, làm cho tất cả mọi hạt giống dưới cây Đại Đông, tiếp tục duy trì chia sẻ lẫn nhau và truyền đi, thành tựu mỗi lần là trăm hoa đua nở.

  • Giảng đường trăm hoa

   「Xây dựng, kế thừa」 truyền đi tấm lòng đầu tiên của sáu thập kỷ đã qua, được thể hiện được thể hiện niềm vui trên gương mặt, và năm 2016 là sự khởi đầu mới sau sáu thập kỷ của chúng ta, tiếp nối sự biết ơn của 60 năm qua, và nêu cao thái độ 「chia sẻ」 tiếp tục truyền đi tinh thần 「biết ơn, tấm lòng đầu tiên (ánh sáng), chúc phúc」.
   Nội dung: đạo diễn chia sẻ "Qúa trình trưởng thành và quá trình suy nghĩ kế hoạch người lưu lạc Thiểm Tây, soạn thảo câu chuyện đàn organ và niềm vui thích".

  • Ánh sáng được nhìn thấy trên đường nơi phương xa

   「Việc chuyển giao」cùng với 「phim: ánh sáng nhìn thấy trên đường nơi phương xa: núi lại xa, đường lại sâu chỉ cần có tình yêu, là có thể nhìn thấy hi vọng, nhìn thấy ánh sáng. 」 Từ trong bộ phim có thể đọc được kiểu nhân vật nông thôn, dẫn dắt mọi người cảm thụ trong đại gia đình GRECO, mỗi một thành viên đều là một phần tử quan trọng, tôn trọng lẫn nhau là một hạt tâm ý làm tốt việc, thông qua chia sẻ và truyền đi, tự mình là ánh sáng (tấm lòng đầu tiên) của Đại Đông.

  • Bạn là nguyên nhân của tất cả những bông hoa nở rộ

   Biết ơn 「ất cả」 là tạo ra nguồn gốc ý nguyện đổi mới tốt nhất, cắt giấy trở thành khởi đầu của hành động. 「Cắt giấy」 giúp cho mọi người cắt ra sự biết ơn và chúc phúc trong lòng, chia sẻ ra tâm ý của mình, do trong quá trình bắt tay vào làm, nhận ra tự mình có năng lực sáng tác và đổi mới, sáng tác cũng là biểu hiện ý nguyện đổi mới.

   Cuối cùng cắt giấy, A Qúy sẽ tương trợ với các tác phẩm có tính hiểu biết của học viên, làm cho mọi người hiểu rõ「Chỉ cần ý nguyện duy trì lâu dài, mong muốn sẽ trở thành sự thật」

  Liên hệ