water-based football adhesives
water-based football adhesives
2021-06-22
1
1
2020-11-17
GRECO - Advancing Your Life
GRECO - Advancing Your Life
2020-08-13
Challenging the face of footwear manufacturing by enhancing the performance of shoe adhesive
Challenging the face of footwear manufacturing by enhancing the performance of shoe adhesive
2020-03-05
ISOTHANE ETPU - Colorful foam beads with high elasticity
ISOTHANE ETPU - Colorful foam beads with high elasticity
2020-03-05
GRECO New Product--- High Performance Thermoplastic Compounding Material
GRECO New Product--- High Performance Thermoplastic Compounding Material
2020-02-18
TPU allowing prospects of eco-friendly and light weight options
TPU allowing prospects of eco-friendly and light weight options
2020-02-18
2017 Happy New Year to You
2017 Happy New Year to You
2016-12-30
Happy New Year to You
Giải thưởng vệ sinh an toàn công tác quốc gia - Giải dành cho doanh nghiệp tiêu biểu
Giải thưởng vệ sinh an toàn công tác quốc gia - Giải dành cho doanh nghiệp tiêu biểu
2016-11-17
Vinh dự đạt “Giải thưởng vệ sinh an toàn công tác quốc gia-Giải dành cho doanh nghiệp tiêu biểu”...
Các đồng nghiệp Nhựa Đại Đông vui mừng làm tình nguyện viên chăm sóc Myriam
Các đồng nghiệp Nhựa Đại Đông vui mừng làm tình nguyện viên chăm sóc Myriam
2016-10-05
NPE2012 The International Plastics Showcase
NPE2012 The International Plastics Showcase
2012-06-12
The International Plastics Showcase (NPE 2012) which has been the...
15th China International Adhesives and Sealants Exhibition
15th China International Adhesives and Sealants Exhibition
2012-11-08
CHINAADHESIVE 2011 welcomed many famous multinational companies, such as Henkel, Evonik, Bayer...
Liên hệ