2019-05-06

Được thẩm định là hội ngân sách loại ưu năm 2015

Bổn hội tham gia thẩm định hội ngân sách hành chính sự nghiệp từ thiện phúc lợi xã hội với tư các pháp nhân tập đoàn tài chính năm 2015 (năm 2012-2014) của thành phố Đài Trung, vinh dự được khen thưởng loại ưu.
Cục xã hội thành phố Đài Trung hiện tại công bố kết quả thẩm định hội ngân sách hành chính sự nghiệp từ thiện phúc lợi xã hội với tư cách pháp nhân tập đoàn tài chính năm 2015, bổn hội lại được vinh dự khen thưởng loại ưu, Chủ tịch hội đồng quản trị ngày 19 tháng 2 tham dự cuộc họp tiến hành trao tặng phần thưởng để lĩnh thưởng.
Ủy ban thẩm định đối với nhân viên hành chính của bổn hội cũng là tình nguyện viên của xí nghiệp, vì nhân lực và thời gian có hạn của tình nguyện viên xí nghiệp kiêm nhân viên hành chính, vẫn duy trì hoạt động tốt về hành chính, nghiệp vụ và tài chính; ngoài ra Công ty (cổ phần) hóa học nhựa Đại Đông hàng năm cho công nhân nghỉ 2 ngày có lương tham gia phục vụ tình nguyện, còn là xí nghiệp tiên phong hiếm thấy ở Đài Loan, đáng được biểu dương.

 

Liên hệ