「Đảm bảo an toàn kinh doanh, xây dựng xí nghiệp hạnh phúc」

 

Nhựa Đại Đông theo đuổi sự mật thiết giữa sự trưởng thành của xí nghiệp và môi trường xã hội cùng hưng thịnh, cùng tồn tại, từ lâu đã chỉ ra phương hướng rõ ràng trong cùng ý nguyện 「Nhựa Đại Đông là một xí nghiệp an toàn, bảo vệ môi trường, chất lượng sản phẩm, kỹ thuật và xuất sắc biểu hiện làm vừa lòng khách hàng và làm rất tốt trách nhiệm đền đáp.」 Chỉ ra một hướng đi rõ ràng, và thực hiện trách nhiệm xã hội của xí nghiệp từ sớm đã thể hiện trong ý niệm kinh doanh và văn hóa công ty.
Nhựa Đại Đông thể hiện nguyện vọng chung, thực hiện giá trị hạt nhân, để theo đuổi sự phát triển bên vững, đặc biệt đặt ra chính sách trách nhiệm xã hội của xí nghiệp (CSR) 「Bảo đảm an toàn kinh doanh, xây dựng xí nghiệp hạnh phúc.」 được cho là sự là dẫn dắt của nhựa Đại Đông đẩy mạnh trách nhiệm xã hội của xí nghiệp.

Sách lược phát triển bền vững của xí nghiệp

 • Phương diện kinh doanh

  Thực hiện kinh doanh an toàn, hợp pháp, và xúc tiến an toàn sản phẩm và đổi mới kỹ thuật, cổ đông sáng tạo, lợi nhuận lớn nhất của khách hàng và công nhân.

 • Phương diện môi trường

  Khích lệ thực hiện bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, và đẩy mạnh cung ứng quan hệ chuỗi đối tác, để đền đáp sự kỳ vọng của quần chúng xã hội.

 • Phương diện xã hội

  Tạo ra môi trường làm việc an toàn, khỏe mạnh, hài hòa, vui vẻ, quan tâm chăm sóc người yếu, mở rộng văn học nghệ thuật, dốc sức để công dân xí nghiệp trở nên tin tưởng.

Quản lý công ty

 • 01
  Kinh doanh thành tâm
  「Thành tâm chính trực, bảo vệ môi trường an toàn, đổi mới giá trị, hài lòng khách hàng」 là giá trị hạt nhân của nhựa Đại Đông, 「Thành tâm chính trực」 được xếp là hàng đầu, điểm nổi bật là sự chú trọng của tầng lớp kinh doanh nhựa Đại Đông đối với kinh doanh thành tâm
  Nhựa Đại Đông ngoại trừ tôn trọng quy định pháp luật liên quan hoặc các pháp lệnh khác liên quan đến hành vi thương mại, v.v… để làm nên tiền đề cơ bản cho việc thực hiện kinh doanh thành tâm, và đặt ra quy tắc hành vi của người Đại Đông và phương pháp quản lý quy phạm đạo đức, thông qua tuyên truyền nội bộ, nền tảng truyền thông và giáo dục huấn luyện định kỳ, thực hiện đầy đủ; ngoài ra trong "Trình tự làm việc đánh giá nhà máy ký hợp đồng và công việc quản lý" quy định "Quy phạm đạo đức thương mại thu mua của công ty TNHH hoá học nhựa Đại Đông", cung cấp cho các nhà cung cấp đang giao dịch xác nhận, ký trả lại, yêu cầu tất cả nhà cung cấp thực sự tôn trọng, tuyệt đối không cho phép sự việc tham nhũng, vi phạm thành thật phát sinh.
 • 02
  Tuân theo quy định pháp luật
  Ngoài việc thực hiện kinh doanh thành tâm là hạt nhân quan trọng của quản lý công ty Nhựa Đại Đông, cũng chú trọng việc tuân thủ quy định pháp luật của các khu vực
  Để đảm bảo các nhà máy có thể phù hợp các yêu cầu theo quy định pháp luật, Nhựa Đại Đông đã đặt ra trình tự kiểm tra xác minh theo quy định của pháp luật, các nhà máy nước ngoài cũng chiếu theo để tiến hành, xem xét kiểm tra đúng thời điểm theo quy định của pháp luật liên quan và đề xuất đối sách cải thiện.。
 • 03
  Quản lý rủi ro và cơ hội
  Nhựa Đại Đông là có thể đáp ứng theo môi trường kinh doanh biến hóa nhanh, đã đặt ra 「Trình tự quản lý rủi ro」, để xây dựng cơ chế quản lý rủi ro hiệu quả
  Dùng để đánh giá và giám sát năng lực gánh vác rủi ro, đã chịu tình trạng rủi ro và đặt ra sách lược đối phó với rủi ro. Chính sách quản lý rủi ro của nhựa Đại Đông là 『Thừa nhận hiệu quả, đánh giá, giám sát điều khiển và quản lý các mục rủi ro, để tăng cường ưu thế cạnh tránh, đạt được mục tiêu kinh doanh』.
 • 04
  Quy chế kiểm toán nội bộ
  Phòng kiểm toán của Nhựa Đại Đông trực tiếp chịu sự quản lý của Hội đồng quản trị, trợ giúp hội đồng quản trị và các giám đốc kiểm tra và xem xét hiệu quả và hiệu suất của quy chế không chế nội bộ và đánh giá kinh doanh
  Và kịp thời cung cấp ý kiến cải tiến; Tinh thần độc lập tách biệt xử lý của nhân viên kiểm toán nội bộ, nghiệp vụ thi hành theo lập trường công bằng chính trực khách quan, và tôn trọng quy tắc hành vi của quy phạm đạo đức nghề nghiệp.
 • 05
  Khống chế nội bộ
  Để tăng cường quản lý công ty và 3 mục tiêu lớn khống chế nội bộ 「Hiệu quả và hiệu suất kinh doanh của công ty」, 「Thông tin có tính đáng tin cậy, tính kịp thời, tính rõ ràng và phù hợp với các quy phạm liên quan」 và 「tuân theo điều lệ pháp lệnh liên quan」
  Nhựa Đại Đông thành lập 「Tổ nhỏ tự đánh giá quy chế khống chế nội bộ」,thực hiện năm yếu tố lớn cấu thành khống chế nội bộ trong hoàn cảnh khống chế, coi trọng môi trường kinh doanh thành tâm, trách nhiệm quyền tổ chức và chính sách nguồn nhân lực v.v…
 • 06
  Đường lối khiếu nại theo báo cáo
  Nhựa Đại Đông đối với các sự việc vi phạm quy chế liên quan của công ty và quy định theo pháp luật quốc gia, Công ty chúng tôi thiết lập quy chế tố giác và cảnh cáo.
  Cung cấp con đường tố giác hợp lý, đối với thân phận người tố giác và nội dung tố giác thực sự bảo mật, và đặt rõ chế độ khiếu nại và cánh cáo của quy định vi phạm kinh doanh thành tâm.
Liên hệ