Ra chính sách an toàn vệ sinh.

Nhựa Đại Đông để làm cho việc thúc đẩy vệ sinh an toàn được tuân theo, đã đặt ra chính sách an toàn vệ sinh 
 • “ Sứ mệnh ”

  Xây dựng và duy trì một hệ thống quản lý vệ sinh an toàn hoạt động có hiệu quả mà duy trì cải thiện lâu dài, để phù hợp với quy định của pháp luật và những việc yêu cầu khác được công ty cho phép, tạo ra môi trường làm việc an toàn, vệ sinh.

 • “ Triết học ”

  Nhân viên là nhân tố then chốt của an toàn vệ sinh, cho nên mỗi người trước bất kỳ hành động nào, phải lấy an toàn vệ sinh làm cân nhắc ưu tiên, và áp dụng biện pháp thỏa đáng, để tránh gây ra nguy hại đối với nhân viên, thiết bị, công ty và môi trường.

“ Tám nguyên tắc lớn ”

 • An toàn là điều kiện để được bổ nhiệm.
 • Tuyệt đối tôn trọng kỷ luật an toàn vệ sinh, chủ quản ưu tú nên lấy thân làm gương và thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát.
 • Đảm bảo an toàn vệ sinh là trách nhiệm cơ bản của mỗi người, đối với những người khác không phù hợp với quan niệm hoặc hành vi an toàn vệ sinh phải lập tức giao tiếp, khuyên giải hoặc ngăn cấm, và đề xuất báo cáo xử lý.
 • Việc thiết kế và kiến tạo quá trình sản xuất phải tuân theo quy phạm mà công ty cho phép.
 • Quy trình sản xuất đều phải thông qua đánh giá an toàn mới có thể triển khai hoạt động.
 • Xác nhận các cấp nhân viên đều nhận được sự huấn luyện phù hợp, và có năng lực thực hiện các công việc nội bộ, để đảm bảo an toàn sức khỏe.
 • Khi gặp phải công việc bất thường, phải nhanh chóng báo cáo và tìm kiếm nguồn tài nguyên thỏa đáng, tìm kiếm giải quyết.
 • Bất kỳ sự cố nào đều phải đề xuất báo cáo thành thật, nhanh chóng điều tra rõ chân tướng, đề phòng lại xảy ra.
2014
Tác nghiệp an toàn bốc dỡ xe tải chở hóa chất
Hội thao dự phòng nguy hại hỏa hoạn cháy nổ.

Chính sách môi trường

「Tuân theo nghĩa vụ có tính quy định, phát triển sản phẩm hữu nghị với môi trường, tránh ô nhiễm và duy trì cải thiện lâu dài」

Nhựa Đại Đông dựa trên nguyên tắc xí nghiệp「Coi trọng sinh mạng, an toàn là tối cao」, hai mươi năm trở lại đây tích cực đầu tư nghiên cứu phát triển và đẩy mạnh sản phẩm xanh, thời gian có thể làm giảm một cách hiệu quả sự xâm hại của chất độc đối với cơ thể con người và môi trường

Nhựa Đại Đông thúc đẩy phương án kết dính gốc nước cho khách hàng đầu đã kéo dài 20 năm, không những giảm thiểu rõ rệt sự bay hơi dung môi hữu cơ trong môi trường, cải thiện rất nhiều môi trường làm việc, sức khỏe công nhân, và nâng cao hiệu quả năng suất sản xuât. Nhựa Đại Đông từ trước đến nay tự thừa nhận là tiên phong khai sáng khoa học công nghệ xanh, duy trì mở rộng sản phẩm xanh, và nâng cao tính bảo vệ môi trường và tính an toàn của sản phẩm.

 

Nhựa Đại Đông trong việc tìm kiếm nguyên lý tự trưởng thành và duy trì phát triển lâu dài, giữ vững sản xuất và bảo vệ môi trường được xem trọng như nhau, xử lý theo hệ thống quản lý môi trường ISO14001 theo đuổi tinh thần duy trì cải thiện lâu dài, dẫn dắt vào ý tưởng về hệ thống quản lý môi trường

Năm 2001 bắt đầu bắt tay vào kế hoạch chuẩn bị xây dựng cài đặt hệ thống quản lý môi trường, và năm 2002 đã được thông qua chứng nhận bởi công ty Lowe's (LRQA) của Anh, phù hợp với tiêu chuẩn của hệ thống quản lý môi trường ISO14001; Bất luận trong quản lý đầu nguồn nguyên vật liệu sản xuất, đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng giảm cacbon, phòng chống ô nhiễm không khí, quản lý nguồn tài nguyên nước và phòng chống ô nhiễm nước, kiểm soát chất thải đều dốc hết sức, và đạt được thành tích tốt.

Những giải thưởng được khen thưởng hàng năm

 • 2000.07
  Tham gia giảm chất thải công nghiệp và thúc đẩy an toàn công nghiệp của xí nghiệp Phong Thái, tích cực thực hiện, hiệu suất vượt trội.
  Xí nghiệp Phong Thái, hội ngân sách phục vụ công nghiệp Đài Loan với tư cách pháp nhân tập đoàn tài chính kết hợp trao thưởng.
 • 2000.10
  Dùng thành quả và kinh nghiệm của công ty chia sẻ cho đồng nghiệp, trợ giúp phát triển vệ sinh an toàn công nghiệp theo hướng có cống hiến, đủ để làm gương.
  Cục công nghiệp Bộ kinh tế trao giải thưởng.
 • 2000.11
  Tham gia giảm thiểu chất thải công nghiệp và đẩy mạnh an toàn công nghiệp của xí nghiệp Phong Thái, thành tích vượt trội, vinh dự đứng đầu.
  Cục công nghiệp Bộ kinh tế, hội ngân sách phục vụ công nghiệp Đài Loan với pháp nhân tập đoàn tài chính kết hợp tặng thưởng.
 • 2002.10
  Trung tâm phát triển kỹ thuật công nghiệp nhựa với pháp nhân tập đoàn tài chính cùng được đánh giá là tập thể kiểu mẫu có thành tích xuất sắc về hệ thống quản lý môi trường.
  Cục công nghiệp Bộ kinh tế trao giải thưởng.
 • 2003.04
  Được đánh giá công nhận là đơn vị tự bảo vệ vệ sinh an toàn.
  Uỷ ban lao động Viện hành chính tặng thưởng. Thời gian có hiệu lực: 92.01~93.12
 • 2003.11
  Tích cực đẩy mạnh công tác vệ sinh an toàn công nghiệp, nâng cao thể chất xí nghiệp, thành quả nổi bật.
  Trung tâm phát triển kỹ thuật an toàn vệ sinh và môi trường Viện nghiên cứu công nghiệp tặng thưởng.
 • 2005.12
  Xưởng Taichung đẩy mạnh tái chế tái sử dụng chất thải và giảm lượng rác thải của doanh nghiệp, thu hồi tái sử dụng, hiệu suất ưu tú.
  Văn phòng chính phủ Taichung ban tặng
 • 2005.12
  Được đánh giá công nhận là đơn vị tự bảo vệ vệ sinh an toàn
  Uỷ ban lao động Viện hành chính tặng thưởng. Thời gian có hiệu lực: 95.01~96.12
 • 2006.10
  Kết hợp với "Chương trình quốc gia giảm thiểu tai nạn nơi làm việc 233", trợ giúp hướng dẫn và làm mẫu quan sát, đều có cống hiến.
  Sở nghiên cứu vệ sinh an toàn lao động tặng thưởng.
 • 2006.11
  Tích cực đẩy mạnh công tác vệ sinh an toàn công nghiệp, nâng cao thể chất xí nghiệp, thành quả nổi bật.
  Cục công nghiệp Bộ kinh tế trao giải thưởng.
 • 2007.11
  Cam kết thúc đẩy phòng chống hút thuốc lá tại nơi làm việc quản trị nâng cao sức khỏe, thông qua đánh giá phù hợp nơi làm việc lành mạnh ─nhãn hiệu thúc đẩy khỏe mạnh.
  Cục Y tế Quốc dân phòng Vệ sinh viện Hành chính tặng thưởng. Thời hạn hiệu lực: 96.11~98.12
 • 2007.11
  Vinh dự được tặng thưởng lớn mạnh vượt bậc trong việc tăng cường sức khỏe – nơi làm việc lành mạnh có thành tích xuất sắc năm 2007
  Cục Y tế Quốc dân phòng Vệ sinh viện Hành chính tặng thưởng.
 • 2008.06
  Nhà máy Đài Trung vinh dự được tổ chức hợp tác đội nhóm vệ sinh an toàn lao động toàn quốc vinh danh là đơn vị có thành tích phục vụ xuất sắc năm 2007.
  Uỷ ban lao động Viện hành chính tặng thưởng.
 • 2009.03
  Nhà máy Đài Trung vinh dự được tặng thưởng giải thưởng bình chọn nơi làm việc loại ưu và người quản lý phòng cháy chữa cháy tốt.
  Sở phòng cháy chữa cháy bộ Nội chính trao tặng.
 • 2014.11
  Đảm nhiệm hội xúc tiến hệ thống quản lý vệ sinh an toàn nghề nghiệp Đài Loan trong thời gian dài, bằng khen nhiệt tình tích cực và cảm tạ.
  Phòng vệ sinh an toàn nghề nghiệp bộ Lao động khen thưởng.
 • 2014.11
  Giúp đỡ Cục lao động cùng tiến hành các hoạt động của năm 2014 về hội thảo phòng chống độc hại cháy nổ - bằng khen cảm tạ
  Cục lao động chính quyền thành phố Đài Trung.
 • 2016.11
  Vinh dự đạt “Giải thưởng vệ sinh an toàn công tác quốc gia-Giải dành cho doanh nghiệp tiêu biểu” do Bộ Lao động ban tặng.
  Do Bộ Lao động thuộc Viện Hành chính ban tặng.
 •  
Liên hệ