Người sáng lập Nhựa Đại Đông ông LIAO, TENG – MAO
Ngoài dốc sức cho sự nghiệp kinh doanh, cũng rất tích cực đẩy mạnh các hoạt động lợi ích công cộng

Và khích lệ nhân viên hăng hái trong khi làm việc và tham gia các hoạt động tình nguyện, để thực hiện đầy đủ trách nhiệm đền đáp xã hội của xí nghiệp, cùng tạo ra môi trường xã hội tốt đẹp hơn.

2014.01.12

Giải thưởng đặc sắc tập thể tình nguyện viên xí nghiệp thành phố Đài Trung
Corporate volunteers

Thành lập hội ngân sách Chi Mậu

 

Để thực hiện hơn nữa trách nhiệm đền đáp xã hội của doanh nghiệp, người sáng lập và vợ là bà LIAO LIN, CHIEH-CHI vào năm 2008 cùng góp vốn thành lập "Hội ngân sách hành chính sự nghiệp từ thiện phúc lợi xã hôi tư nhân Chi Mậu thành phố Đài Trung với tư cách pháp nhân là tập đoàn tài chính", mục đích phục vụ là giúp đỡ những nhóm gia tộc nghèo khó nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi. Thông thường ngoài các khoản quyên góp đoàn thể định kỳ cho những những đoàn thể khó khăn, và thường xuyên cùng với tổ chức phi lợi nhuận tiến hành hoạt động lợi ích công cộng, cung cấp công nhân xí nghiệp tham gia nhiều hơn vào con đường phục vụ tính tình nguyện.

Nhựa Đại Đông để kết hợp tình nguyện viên xí nghiệp với hội ngân sách cùng triển khai họat động yêu cầu, đã thành lập tổ chức xã hội chăm sóc, phụ trách việc thúc đẩy và tiến hành các hoạt động tình nguyện, để thúc đẩy việc chia sẻ các nguồn lực và phân công lao động.

 
Liên hệ